Choď na obsah Choď na menu
 


                                                                                                                                                Naša ZUŠ ponúka vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom odbore. V jednotlivých umeleckých odboroch žiaci absolvujú prípravné a základné štúdium. Základné štúdium sa člení na I. stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium a II. stupeň, ten nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Je určený pre žiakov, ktorí nadobudli požadovanú úroveň umeleckého vzdelania a chcú rozvíjať svoje umelecké schopnosti, zručnosti a návyky v príslušnom umeleckom odbore. Škola ponúka vyučovanie detí predškolského a školského veku, je možnosť vyučovania aj v rozšírenom a skrátenom štúdiu a štúdiu pre dospelých.

 

 

              Obrázok HUDOBNÝ      

              ODBOR

 

    Je najpočetnejší a má zo všetkých štyroch odborov najdlhšiu tradíciu. Pestrosť výberu nástrojov dáva možnosť záujemcom uplatniť svoj talent v nástrojovej hre klávesového, strunového, akordeónového, sláčikového, dychového a speváckeho oddelenia. Najrozšírenejším a najnavštevovanejším oddelením je klávesové oddelenie.

 

    Do tradičného klasického vyučovania začali prenikať progresívnejšie prvky. Boli tu zaradené nové zložky ako improvizácia, hra z listu, komorná hra, štvorručná hra, hra v súboroch, komorných zoskupeniach a hudobných skupinách. Sú to všetko zložky, ktoré pomáhajú aktivizovať tvorivosť žiakov, vzbudzovať trvalý vzťah a lásku k hudbe.

     Úlohou nástrojovej hry je teda dosiahnutie všeobecného hudobného rozvoja, rozvoj jeho estetického vkusu a tvorivých činností v oblasti vážnej, populárnej i ľudovej hudby.

 

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE : klavír, keyboard, akordeón, organ, spinet

STRUNOVÉ NÁSTROJE : husle, gitara, cimbal

 

               VÝTVARNÝ ODBOR

 

 


    Výtvarný odbor využíva skupinové vyučovanie, avšak vyučovací proces je založený na individuálnom prístupe ku každému žiakovi.

 

                 TANEČNÝ ODBOR

 

Zameriava sa na vyučovanie klasického, historického, ľudového tanca, ale i tancov moderných. Žiaci tohto oddelenia sa pripravujú na štúdium tanečných disciplín, účinkovanie v záujmovo - umeleckých zoskupeniach ZUŠ - súborová činnosť. Cieľom tohto odboru je poskytnúť žiakom čo najširší záber a rozhľad základných tanečných techník, ktoré môžu následne využívať v rôznych profesionálnych i neprofesionálnych tanečných súboroch. Žiaci tanečného odboru spolupracujú  s ľudovou hudbou školy, kde vznikajú zaujímavé ľudové pásma.

 

 

Obrázok

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Literárno dramatický odbor zameriava svoju činnosť na vytváranie hudobno - dramatických projektov, naštudovania detských muzikálov v spolupráci s ostatnými odbormi školy.